VASJA LEBAN "ČRNINE"

V nedeljo, 23. februarja 2014 s pričetkom ob 15.00 bo v GALERIJA 75 na Bukovju 6 (Števerjan IT) otvoritev fotografske razstave "Črnine" katere avtor je  Vasja Leban. Fotografije bo predstavil platinasti odličnik mednarodne zveze za fotografsko umetnost g. Rafael Podobnik. Pdf e-katalog tukaj.

Vljudno Vabljeni!

          vabilo-1

»ČRNINE«                                                                                                                                                                                           (SLO)

Izrazni fotograf Vasja Leban nam opus predstavlja v novi podobi. Z odstranitvijo barv je posnetke osvobodil časovne opredelitve. Ni več važno, kdaj so se zgodili, saj so postali nadčasni. Glasniki vseh časov. S trdim podajanjem tudi prostorske opredelitve ni več. Dokumentarnost je izničena. Prostor obvladuje črna barva. Nosilka skrivnosti, čarovnije, fantazije. Nevesta vesolja, iz katerega vse nastaja, v katero vse izginja. Odprta je v čas. Okrasje sivih tonov je večinoma odstranjeno. Kraljujeta črnina in njen slepeč negativ svetloba. Izraz je močan, izraz je vesoljski. Razum je vratar. Vstopnica je čustvena občutljivost. Brez nje smo riba na suhem. Z njo smo vidci. Motivni svet je raznolik. Bližinska fotografija, portret, arhitektura, krajine, krajinski detajl, življenje, uprizorjeni žanr. Vendar domišljena zasnova vse druži v vsebinsko polnost.

Po razstavi Univerzum (2011) Vasja Leban s Črninami drugič potrjuje, da poleg klubske fotografije obvlada tudi galerijsko. Še več! Galerijske postavitve, ki slavijo koncept, izrazna moč vključenih fotografij pa pogosto močno niha, je oplemenitil s klubskim načelom, da v kolekcijo ne spada nobena fotografija, ki ne zmore živeti sama zase. Take so pač zahteve planetarnih razstav.

                                                                                                                                                                                           Rafael Podobnik, EFIAP/p

Vasja Leban se je rodil leta 1972 v Šempetru pri Gorici, živi v Vitovljah v Vipavski dolini. S fotografijo se je pričel ukvarjati leta 1999, resneje se ji posveti leta 2003, ko vstopi v Foto klub Nova Gorica. S pridom izkorišča nasvete klubskih mojstrov in sodeluje na domačih ter mednarodnih razstavah. Pripravil je 10 samostojnih razstav. Na več kot 84 skupinskih razstavah je osvojil 42 nagrad in diplom. Od leta 2009 je aktivni predsednik Foto klub-a Nova Gorica.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“NERI”                                                                                                                                                                                                     (IT)

Il fotografo espressivista Vasja Leban ci presenta la sua opera in una nuova veste. Rimuovendo il colore ha liberato le immagini dal loro inquadramento temporale. Non importa più quando sono state eseguite, perché sono diventate sopratemporali. Araldi di tutte le epoche. Con una presentazione dura sparisce anche la definizione spaziale. L’ anima documentaristica è annullata. Lo spazio è dominato dal colore nero. Oscurità portatrice di segreti, magia, fantasia. Sposa dell'universo, da cui tutto deriva, in cui tutto scompare. Si apre verso il tempo. L’ornamento dei toni grigi è in gran parte rimosso. Regnano l’oscurità ed il suo accecante negativo, la luce. L’espressione è potente, è un’espressione universale. L’intelletto è l’usciere, la sensibilità emotiva il biglietto d’ingresso. Senza di essa siamo pesci fuor d'acqua, con essa veggenti. Lo spazio motivico è variegato. La fotografia ravvicinata, il ritratto, l’architettura, il paesaggio, i dettagli paesaggistici, la vita, la fotografia mise-en-scène. Tuttavia la progettualità ragionata riunisce il tutto in una pienezza di contenuti.

Dopo la mostra Univerzum ( 2011) Vasja Leban con “Neri” conferma per la seconda volta di padroneggiare non solo la fotografia da club, ma anche l’esposizione in galleria. Ed oltre! Egli ha arricchito l’allestimento galleristico, che celebra il concetto, ma spesso include fotografie dalla potenza espressiva alquanto altalenante, con il ferreo principio insegnato nei circoli, dove in una raccolta non trova posto la fotografia incapace di vivere di vita propria. Questi sono infatti i requisiti di mostre e concorsi planetari.

                         Rafael Podobnik, EFIAP/p

Vasja Leban è nato nel 1972 a Šempeter pri Gorici, vive a Vitovlje (Gornje Visoko) nella Vipavska dolina. Nel 1999 ha iniziato a occuparsi di fotografia, alla quale si dedica più seriamente nel 2003 diventando socio del Foto klub Nova Gorica. Si avvale dei consigli dei maestri del club e partecipa a mostre nazionali ed internazionali. Leban ha al suo attivo 10 mostre personali. Partecipando a più di 84 mostre collettive e concorsi ha vinto 42 premi e diplomi. Dal 2009 è presidente attivo del Foto klub Nova Gorica.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“BLACKNESS”                                                                                                                                                                                        (ENG)


The expressive photographer Vasja Leban presents us photographic work of a new image. By removing the colour, he frees the photos of time definition. It does not matter when the photos were taken because they are above time. Heralds of all times. With hard presentation there is no more spatial definition. Documentary is nullified. Space is dominated by black colour which is the bearer of secrets, magic and fantasy. The bride of the universe, from which all is created and into which all is vanishing. The colour which is open in time. The ornate gray is mostly removed. It is blackness and its blinding negative - the light that reign. The expression is powerful and spacious. Common sense is the doorkeeper. The entrance ticket is emotional sensitivity. Without it, we are like a fish out of water. With it we are seers. Motifs are varied. Proximity photography, portraits, architecture, landscapes, landscape details, life, staged genre. However, a thoughtful design blends everything into a meaningful perfection.

After the exposition “The Universe” (2011) Vasja Leban is proving for the second time with ”Blackness” that, in addition to club photography, he masters gallery art as well. Even more. Although the expressive power of his photographs often varies significantly, his gallery exhibits celebrate the concept. He has enriched them with a club principle that any photography which cannot live for itself does not belong to the collection. Such are the requirements of planetary exhibitions.

                                                                                                                                                                                           Rafael Podobnik, EFIAP/p

Vasja Leban was born in 1972 in Šempeter near Nova Gorica and lives in Vitovlje in Vipava valley. He started photographing in 1999 and dedicated himself to photography more seriously in 2003 when he became a member of Photo club Nova Gorica. He uses the advantage of sharing the experience of his club photography masters. He has presented himself attensolo exhibitions and has participated in numerous national and international exhibitions. He has earned 42 awards and diplomas at more than 84 group exhibitions. Since 2009 he has been active as the president of the Photo club Nova Gorica.